stateemblem

07 Oct Hotarirea cu privire la reconstrucţia Stadionului Republican

stateemblem

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1113
din  01.10.2008
cu privire la reconstrucţia Stadionului Republican
Publicat : 07.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 182     art Nr : 1116
    MODIFICAT
HG766 din 26.11.09, MO173/01.12.09 art.848În temeiul art.6 alin.(1) lit.e) din Legea nr.12l – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401) şi pentru asigurarea reconstrucţiei Stadionului Republican, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se pune în sarcina Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea reconstrucţiei Stadionului Republican.
2. Se transmite pachetul de acţiuni ale statului în număr de 33961 de unităţi (100%) din S.A. „Stadionul Republican” şi terenul din mun. Chişinău, str.Tighina, nr.12, cu suprafaţa de 5,1814 ha, nr. cadastral 0100208.277, din gestiunea Agenţiei Sportului în gestiunea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
3. Se învesteşte Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii „URBANPROIECT” cu funcţia de proiectant general la reconstrucţia Stadionului Republican.
4. Agenţia Sportului va iniţia procedura de lichidare a Întreprinderii mixte „SFR” S.A.
5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera, în modul stabilit de legislaţie, modificările necesare în documentaţia cadastrală, în conformitate cu prevederile prezentei  Hotărîri.
6. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.1.
7. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru,
ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon
Ministrul construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                                           Vladimir Baldovici

Nr. 1113. Chişinău, 1 octombrie 20

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1113
din 1 octombrie 2008

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri de Guvern

[Pct.1 abrogat prin HG766 din 26.11.09, MO173/01.12.09 art.848]
2. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.971 din 11 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art.962) se completează cu un compartiment nou: „Alte întreprinderi” şi cu o poziţie nouă în acest compartiment: „S.A. „Stadionul Republican”, mun.Chişinău”.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1113
din 1 octombrie 2008
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 11 octombrie 2006 „Cu privire la reconstrucţia complexului “Stadionul Republican” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 162-163, art. 1240).
2. Hotărîrea Guvernului nr. 1138 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 11 octombrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 168-170, art. 1180).
3. Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 25 februarie 2008 “Cu privire la fondarea unei întreprinderi mixte (societăţi pe acţiuni)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art.269).
4. Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 11 iunie 2008 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.206 din 25 februarie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103-105, art. 689).
5. Hotărîrea Guvernului nr. 873 din 17 iulie 2008 “Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.206 din 25 februarie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 131-133, art. 876).

lex.justice.md